เกี่ยวกับกวางโจว
  งานเทศกาลวัฒนธรรม Water Village เมืองกว่างโจวประจำปีพ. ศ. 2561 จะจัดขึ้นที่หวงเก๋อ
  2018-11-23

  งานเทศกาลวัฒนธรรม Water Village กว่างโจวประจำปีพ. ศ. 2561 จะจัดขึ้นที่

  สแควร์คิรินแขวงหวงเก๋อเขตหนานซาในวันที่ 24 พฤศจิกายน ธีมของงานนี้จะ

  เป็น " มุกของพื้นที่อ่าว และงดงามของหนานซา " มุ่งเน้นไปที่วัฒนธรรม ศิลปะ

  และความประดับ เพื่อที่จะแสดงองค์ประกอบทางวัฒนธรรมของพื้นที่ต้า

  วานอย่างแข็งแกร่ง งานนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือพิธีเปิดและวรรณกรรมตอน

  เย็น พิธีเปิดจะมีคิรินเต้นองค์ประกอบทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นของหวงเก๋อเป็น

  สายหลักและจะนำเสนอรูปแบบ Water Village แบบดั้งเดิมที่โดดเด่นออกมา

  ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมณฑลกวางตุ้ง คิรินเต้นของหวง

  เก๋อมักมีชื่อเสียงตลอดและเป็นบัตรวัฒนธรรมที่สวยงามในเมืองหนานซาใบหนึ่ง นับ

  ตั้งแต่สิ้นสุดราชวงศ์ชิงค่อยๆโผล่ขึ้นมาในเมือง และเข้าอยู่ในที่หวงเก๋อ และวัฒนธรรม

  ของคิรินได้รับการผสมผสานเข้ากับศุลกากรของคนในท้องถิ่นแล้ว ในช่วงร้อยปีที่ผ่าน

  มาคิรินเต้นของหวงเก๋อเคยผ่านประสบการณ์บัพติศมาและการเหลาของยุคและมีความ

  พรุนและรุ่งเรืองขึ้นเรื่อย ๆ เท่าที่ทราบมา กิจกรรมต่างๆของวันนั้นจะมีการจัดขบวน

  พาเหรดของศิลปะพื้นบ้านเช่น คิรินเต้น สิงโตเต้นและเพลงเป็นต้น เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกถึงเสน่ห์ของวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม


  หลังจากกว่าสิบปีของการพัฒนาเทศกาล Water Village เมืองกว่างโจวได้กลายเป็นบัตร

  วัฒนธรรมในเขตหนานซา กิจกรรมทางวัฒนธรรมของ Water Village แต่ละครั้งมีการ

  บูรณาการทรัพยากรทางวัฒนธรรมและทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริม

  สร้างพลังทางวัฒนธรรม แสดงถึงจิตวิญญาณของหนานซาต่อสังคมและช่วยให้หนาน

  ซาได้พัฒนาอย่างรวดเร็วในการก่อสร้างในพื้นที่ต้าวานซึ่งระหว่างมณฑลกวางตุ้ง ฮ่องกงและมาเก๊า